Busy day in @thomondstadium today for @Munsterrugby v @ospreys https://t.co/heUyJDYwDk

Busy day in <a href="https://twitter.com/@thomondstadium” target=”_blank”>@thomondstadium today for <a href="https://twitter.com/@Munsterrugby” target=”_blank”>@Munsterrugby v <a href="https://twitter.com/@ospreys” target=”_blank”>@ospreys <a href="t.co/heUyJDYwDk” target=”_blank”>https://t.co/heUyJDYwDk