Today on @SportTG4 is Peil na mBan BEO @LadiesFootball @SligoLGFA v @tyroneladies @corkladies v @Mayo_LGFA https://t.co/45c11LZHMb

Today on <a href="https://twitter.com/@SportTG4” target=”_blank”>@SportTG4 is Peil na mBan BEO <a href="https://twitter.com/@LadiesFootball” target=”_blank”>@LadiesFootball
<a href="https://twitter.com/@SligoLGFA” target=”_blank”>@SligoLGFA v <a href="https://twitter.com/@tyroneladies” target=”_blank”>@tyroneladies
<a href="https://twitter.com/@corkladies” target=”_blank”>@corkladies v <a href="https://twitter.com/@Mayo_LGFA” target=”_blank”>@Mayo_LGFA <a href="t.co/45c11LZHMb” target=”_blank”>https://t.co/45c11LZHMb